Elektronická fakturace

    Firma C&C Systems přistoupila k zefektivnění a zjednodušení fakturačního styku se zákazníky a od 1. 9. 2005 zavedla nová pravidla pro zasílání zálohových faktur i daňových dokladů. Od tohoto data jsou  doklady zasílány v elektronické podobě.

Výhody elektronických faktur

Zasílání faktur v elektronické podobě přináší řadu výhod

Způsob zasílání faktur

    Zálohové faktury i daňové doklady za odebrané služby a zboží jsou vystavovány v elektronické podobě, a to ve formátu PDF. Zákazníkům se doručují elektronickou poštou na kontaktní adresy.

Postup zaslání dokladu je následující:

  1. Zákazníkovi je za odebranou službu a zboží vygenerována zálohová faktura ve formátu PDF (celosvětově uznávaný standard pro dokumenty).
  2. Pro zajištění hodnověrnosti a integrity dokladu je k faktura opatřena elektronickým podpisem (elektronickou značkou), který tvoří nedílnou součást faktury a nahrazuje tak klasický ruční podpis.
  3. Faktura je spolu s elektronickým podpisem odeslána emailem na kontaktní adresu zákazníka.
  4. Přijatou fakturu je možné zobrazit či vytisknout např. pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader.
  5. Po uhrazení zálohové faktury je stejným způsobem vytvořen a odeslán daňový doklad.

    Pouze v opodstatněných případech (zejména vyžadují-li to vnitřní směrnice zákazníka, na žádost auditora atd.) může zákazník požádat o převedení elektronického daňového dokladu do tištěné podoby a o zaslání prostřednictvím České pošty. V takovém případě nás laskavě kontaktujte telefonicky v pracovních dnech na tel. +420577019999. Upozorňujeme však, že ze strany C&C Systems dojde pouze k vytištění PDF dokumentu, vložení do obálky a zaslání poštou.

Právní opora v zákonech ČR

    Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., který vstoupil v platnost dne 1.5.2004, v §26 odst. 4 přímo připouští možnost vystavení daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je tento doklad opatřen elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 377/2005 Sb. ze dne 1.10.2005 upřesňuje požadavky kladené na použitý elektronický podpis a připouští pouze zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).

    Dále novela zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (zákon č. 353/2001 Sb., který nabývá účinnosti 1.1.2002) zrovnoprávňuje písemnou a elektronickou formu účetního záznamu. Zákon po novele z roku 2001 umožňuje, aby účetnictví i jednotlivé účetní doklady v digitální podobě nejen byly vyhotovovány (§4/4, §11 a §33/2 b), ale i uchovávány (§31/2). Účetní záznam musí být podepsán, byť i elektronickým podpisem, splňuje-li jeho technická podoba požadavek průkaznosti (§33a/5).

Elektronický podpis (elektronická značka)

    Ve smyslu zákona o elektronickém podpisu jsou námi vystavované faktury podepisovány elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu (systémový certifikát pro nás poskytuje kvalifikovaná certifikační autorita České pošty PostSignum QCA), což odpovídá požadavkům zákona o dani z přidané hodnoty (viz zákon č. 377/2005 Sb.). Elektronická značka dává jednoznačně najevo, že faktura byla vystavena firmou C&C Systems a znemožňuje jakoukoli neautorizovanou úpravu faktury po jejím vystavení. Elektronickou značkou je podepsán pouze PDF dokument obsahující fakturu, nikoli celý e-mail s fakturou. Fakturu je tak možno spolu s elektronickou značkou (podpisem) archivovat odděleně bez doprovodného e-mailu. Pro tvorbu elektronické značky (podpisu) ve tvaru PKCS#7 v1.5 DER je využito programu openssl. Podpis odpovídá RFC2315.

    Každá elektronická značka v sobě automaticky obsahuje všechny tři certifikáty, které jsou potřebné pro její ověření - systémový certifikát firmy C&C Systems, certifikát kořenové certifikační autority (PostSignum Root QCA) a certifikát podřízené certifikační autority (PostSignum Qualified CA). Tyto certifikáty jsou rovněž k dispozici ke stažení na stránkách PostSignum QCA.

Daňové doklady podepsané před 1.10.2005:

    Před novelizací zákona o dani z přidané hodnoty, ke které došlo dne 1.10.2005 (zákonem č. 377/2005 Sb.), byl pro podepisování dokladů používán OpenPGP podle RFC 2440. Bližší informace o PGP naleznete např. na www.gnupg.org, kde je zdarma k dispozici i příslušný software.

Přečtěte si
 

V případě nejasností ohledně elektronického fakturování doporučujeme následující zdroje:


 

Formát PDF lze přečíst pomocí programu Adobe Reader® - klikněte na ikonku pro stažení prohlížeče PDF souborů.

 

Optimalizováno pro IE a Mozillu s rozlišením obrazovky min. 800 x 600      

Současné rozlišení obrazovky: 1024 x 768

Create by C&C Systems
Copyright © 1998-2005 C&C Systems. Všechna práva vyhrazena
Poslední aktualizace: 09 listopadu, 2005 09:43